PRIVACY VERKLARING

Het beschermen van persoonsgegevens van bezoekers van onze website en van klanten acht J.M. Van Nierop B.V. van groot belang en rekent dit tot haar verantwoordelijkheid. Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd.

J.M. Van Nierop Holding B.V. wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is gevestigd aan Vlotlaan 18, 2681RX te Monster en is bereikbaar op telefoonnummer 0174-294000 of via e-mail info@vannieropgroep.nl.
Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens welke door J.M. Van Nierop Holding B.V. en dochterondernemingen worden gedaan en voor alle door haar beheerde websites. De functionaris gegevensbescherming is A.S. van Nierop, bereikbaar op telefoonnummer 0174-294000 of via e-mail info@vannieropgroep.nl.

Gegevensverwerking
J.M. Van Nierop Holding B.V. verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om u te informeren over nieuwe producten, diensten en acties van J.M. Van Nierop Holding B.V. per e-mail. Dit doen wij uitsluitend indien u voor het gebruik van uw e-mailadres vooraf toestemming heeft gegeven.
 2. Voor het afhandelen van vragen, de aanvraag van offertes of het in behandeling nemen van klachten. Dit kan via de website, schriftelijk, telefonisch of per e-mail. J.M. Van Nierop Holding B.V. is hiertoe gerechtigd in het kader van precontractuele fase.
 3. Voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit.
 4. Wanneer u contact met ons opneemt met vragen, opmerkingen, klachten of het inroepen van een van uw rechten. Dit kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook dat u ons via e-mail of social media benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes en/of onderzoek of u zich aanmeldt voor onze (e-mail) nieuwsbrief.
 5. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke fiscale verplichtingen die op J.M. Van Nierop Holding B.V. rust.
 6. Voor de ontwikkelingen van nieuwe producten en diensten specifiek gericht op onze dienstverlening.
 7. Voor het vastleggen van financiële gegevens als gevolg van de met u gesloten overeenkomst.
 8. Daarnaast is J.M. Van Nierop Holding B.V. op grond van een gerechtvaardigd belang gerechtigd om u te informeren over nieuwe producten en diensten, waarbij wij rekening trachten te houden met uw voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten, uw interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) website (inclusief eventuele gebruikte apps). J.M. Van Nierop Holding B.V. kan dit ook doen via campagnes op social media.
 9. Ten behoeve van analyse en het doen van onderzoek voor het ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten.

Persoonsgegevens worden verwerkt van voormalige, huidige en toekomstige klanten, bezoekers van onze website en overige belanghebbenden en geïnteresseerden.

J.M. Van Nierop Holding B.V. verstrekt de gegevens uitsluitend aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en onze organisatie. Met al deze partijen zijn overeenkomsten afgesloten waarin bepaald is welke activiteiten in opdracht zijn en onder gezag en instructie van J.M. Van Nierop Holding B.V. uitgevoerd mogen worden. Deze partijen mogen de gegevens niet voor eigen of andere doeleinden verwerken of gebruiken. Daarnaast zullen wij deze nimmer aan derden verhuren, verkopen of op andere wijze verstrekken voor commerciële doeleinden.

Bewaren van gegevens
J.M. Van Nierop Holding B.V. hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • Contactgegevens: 3 jaar na einde van de overeenkomst of laatste contactmoment.
 • Financiële gegevens: 7 jaar conform de hiervoor wettelijk geldende termijn.
 • Transactiegegevens: 5 jaar waaronder afgenomen producten en diensten.
 • Informatieverzoeken, klachten: 3 jaar na afhandeling van uw verzoek of klacht.
 • Blokkering van gegevens: zolang wettelijk voorgeschreven is om uitvoering te geven aan uw verzoek tot blokkering.

J.M. Van Nierop Holding B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Deze maatregelen worden door J.M. Van Nierop Holding B.V. regelmatig geëvalueerd, aangepast en indien nodig geactualiseerd.

De toegang tot uw gegevens is zodanig ingericht dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van J.M. Van Nierop Holding B.V. toegang hebben tot uw gegevens voor zover zij dit nodig hebben voor de uitoefening van uw functie.

Onze website is zodanig beveiligd dat persoonsgegevens die u op onze website invult via een beveiligde verbinding aan onze organisatie worden verzonden.

Uw rechten
Een ieder over wie J.M. Van Nierop Holding B.V. persoonsgegevens verwerkt heeft het recht om inzage in de eigen persoonsgegevens te vragen. Mocht blijken dat uw gegevens feitelijk niet juist zijn dan kunt u deze laten corrigeren. Daarnaast heeft u recht op gegevensoverdracht. Dit houdt in dat de gegevens die onze organisatie verwerkt op grond van uw toestemming of op basis van de overeenkomst, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunnen worden overgedragen. Wilt u gegevens in zijn geheel laten verwijderen dan kunt u dit kenbaar maken aan onze organisatie. Wij zullen uw gegevens dan verwijderen vanaf het moment dat er geen sprake is van nog na te komen (financiële) verplichtingen.

Indien u een van uw rechten wenst in te roepen, dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen aan info@vannieropgroep.nl  onder vermelding van inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht. J.M. Van Nierop Holding B.V. zal ervoor zorgen dat uw verzoek binnen de hiervoor wettelijk vastgestelde termijn wordt afgehandeld.

Social media
J.M. Van Nierop Holding B.V. gaat graag via het web en (eigen) social mediakanalen in dialoog met klanten, geïnteresseerden en bezoekers van de website over onze organisatie, diensten en activiteiten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen, welke via social media kenbaar worden gemaakt, te beantwoorden. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen wij (persoons)gegevens vast zullen leggen. Deze worden uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan social mediakanalen of de content op hun social mediakanalen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact met ons opnemen via info@vannieropgroep.nl.

Cookies
J.M. Van Nierop Holding B.V. maakt bij het aanbieden van haar diensten op de website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met de pagina’s van onze website mee wordt gestuurd en door uw browser op uw computer, mobiele telefoon of tablet wordt opgeslagen. Onze website maakt gebruik van cookies op het gebruik te vergemakkelijken en om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, echter kan dit het gebruiksgemak van de website negatief aantasten. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen gezien deze op uw device worden opgeslagen. Raadpleeg voor verwijdering van cookies de handleiding van uw browser.

Cookies van derde partijen worden gebruikt om statistieken mee te verzamelen voor analysetools als Google Analytics. Deze informatie wordt gebruikt om inzichten te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet opgeslagen.

Wijzigingen
Met deze privacy verklaring stellen we u op de hoogte van de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. De privacy verklaring kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina om te zien of er verandering zijn doorgevoerd. Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn dan kun u die stellen per mail aan: info@vannieropgroep.nl.