HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN
De in dit Hoofstuk 1: Algemeen opgenomen bepalingen zijn van toepassing op alle Overeenkomsten.

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Aanvangsdatum: De overeengekomen eerste dag waarop het Gehuurde aan de Klant ter beschikking wordt gesteld;
Bedrijf: De rechtspersoon, de organisatie, de overheidsinstelling of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
Gebruiker: De gebruiker van deze algemene voorwaarden:

J.M. van Nierop Verhuur B.V. handelend onder de naam “Van Nierop Verhuur”, gevestigd aan Vlotlaan 18 te Monster, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27227986;

J.M. van Nierop Transport B.V. handelend onder de naam “Van Nierop Transport”, gevestigd aan Vlotlaan 18 te Monster, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27146815;

Facilitaire Dienstverlening Westland B.V. handelend onder de naam “Van Nierop Dienstverlening”, gevestigd aan Vlotlaan 18 te Monster, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 60530359;

J.M. van Nierop Trading B.V. handelend onder de namen “Grondhandel Van der Valk” en “Van Nierop Trading”, gevestigd aan Vlotlaan 18 te Monster, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27242432; F. Roos Kunststofrijplaten Verhuur B.V. handelend onder de naam “Roos Kunststof Rijplaten Verhuur”, gevestigd aan Westvlietweg 61F te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27180499;

Gehuurde: De zaak, en alle daarbij behorende accessoires en documenten, die de Klant van de Gebruiker huurt;
Huurovereenkomst: De huurovereenkomst tussen Partijen;
Klant: De rechtspersoon, de organisatie, de overheidsinstelling of de natuurlijke persoon die met de Gebruiker een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan;
Locatie: De locatie waar de Gebruiker in opdracht van de Klant werkzaamheden uitvoert, dient uit te voeren of heeft uitgevoerd;
Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Partijen;
Partijen: De Gebruiker en de Klant;
Product: Het product dat de Gebruiker aanbiedt of in het kader van de Overeenkomst levert of heeft geleverd; Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail;
Werkzaamheden: De werkzaamheden die de Gebruiker in opdracht van de klant uitvoert, dient uit te voeren of heeft uitgevoerd.

Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van de Gebruiker, op alle Overeenkomsten en op alle overige rechtshandelingen tussen Partijen.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk met de Gebruiker zijn overeengekomen.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijnde een Bedrijf wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien, in afwijking van het gestelde in artikel 2.3, op de Overeenkomst tevens de inkoop- of andere voorwaarden van de Klant van toepassing zijn en in de inkoop- of andere voorwaarden van de Klant en in deze algemene voorwaarden van de Gebruiker een afwijkende of tegenstrijdige bepaling staat, dan prevaleert de bepaling opgenomen in deze algemene voorwaarden van de Gebruiker.

2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door de Gebruiker vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.6. Indien de Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat de Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.7. De Gebruiker heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de nieuwe algemene voorwaarden op de bestaande Overeenkomst met de Klant zijnde een
Bedrijf van toepassing te verklaren. De Klant wordt Schriftelijk van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe algemene voorwaarden.

Artikel 3. Offertes en prijzen

3.1. Ieder aanbod en iedere offerte van de Gebruiker is vrijblijvend, ook indien de offerte een bepaalde geldigheidstermijn bevat. De Gebruiker heeft te allen tijde het recht binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de Klant het aanbod te herroepen.

3.2. De geldigheidsduur van de offerte staat in de offerte. Indien de Klant akkoord gaat met de offerte na de vervaldatum van de offerte en de prijzen of tarieven zijn gewijzigd, dan stuurt de Gebruiker de Klant een nieuwe offerte.

3.3. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan de Gebruiker opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop de Gebruiker zijn offerte baseert. Indien blijkt dat de door de Klant opgegeven eisen en/of specificaties en/of andere gegevens onjuist of niet volledig zijn, dan kan dat tot extra kosten leiden die aan de Klant in rekening worden gebracht.

3.4. Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijffouten, in e-mailberichten of offertes binden de Gebruiker niet.

3.5. De Gebruiker heeft het recht van tijd tot tijd zijn tarieven en prijzen aan te passen. Derhalve gelden offertes, tarieven en prijzen niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

3.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht de Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7. Voorbeelden of afbeeldingen van werkzaamheden die de Gebruiker heeft opgeleverd, zijn slechts ter indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

3.8. Vermelde prijzen en tarieven zijn in euro’s.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. De Gebruiker zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2. De Gebruiker heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder kennisgeving aan de Klant, derden in te schakelen.

Artikel 5. (Op)leveringstermijn

5.1. Opgave van een (op)leveringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Een vermelde (op)leveringstermijn kan nimmer worden aangemerkt als een fatale termijn.

5.2. In het geval dat een met de Klant overeengekomen (op)leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis die in feite buiten de macht van de Gebruiker ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 9, dan wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

5.3. Overschrijding van een (op)leveringstermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding of op enige andere vorm van compensatie.

5.4. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van (op)levering daardoor worden beïnvloed.

Artikel 6. Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Klant

6.1. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan de Gebruiker worden verstrekt.

6.2. Indien de door de Klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, dan komt dit volledig voor rekening en risico van de Klant.

6.3. De Klant is gehouden de Gebruiker onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

6.4. Indien er sprake is van wijzigingen in wet- of regelgeving na de totstandkoming van de Overeenkomst, dan zijn de gevolgen daarvan voor rekening en risico van de Klant. De Gebruiker heeft het recht de eventuele extra kosten die daaruit voortvloeien aan de Klant in rekening te brengen.

6.5. De Klant vrijwaart de Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan een ander dan de Gebruiker toerekenbaar is.

6.6. Het gebruik van het Gehuurde, het Product of het opgeleverde is geheel voor eigen risico. De Klant zal de Gebruiker vrijwaren van eventuele aanspraken van derden op de Gebruiker, die direct of indirect het gevolg zijn van het gebruik van het Gehuurde, het Product of het opgeleverde.

6.7. De Klant zal de Gebruiker eveneens vrijwaren van eventuele vorderingen welke derden tegen de Gebruiker geldend maken in verband met de niet-naleving door de Klant van wet- of regelgeving inzake verpakking, vervoer en in- en uitvoer.

6.8. Indien de Klant zijn verplichtingen jegens de Gebruiker die voortvloeien uit de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden of wet- of regelgeving niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of indien de Klant onrechtmatig jegens de Gebruiker handelt, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade die de Gebruiker daardoor lijdt, waaronder extra gemaakte kosten en arbeidstijd.

6.9. Ingeval 2 of meer Klanten gezamenlijk een opdracht hebben verleend aan de Gebruiker, dan zijn die Klanten hoofdelijk verbonden voor het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst en in het bijzonder de betaling van de aan de Gebruiker verschuldigde bedragen i.v.m. de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 7. Betaling

7.1. De facturen worden via de e-mail naar de Klant gestuurd. Op verzoek van de Klant wordt de factuur middels de post gestuurd naar de Klant. 7.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
7.3. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden.
7.4. Indien de Klant niet tijdig betaalt, dan is de Klant direct in verzuim.

7.5. De Klant zijnde een Bedrijf is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd. De Gebruiker heeft het recht, bovenop de hiervoor genoemde wettelijke rente, aan de Klant zijnde een Bedrijf een vertragingsrente in rekening te brengen van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend. De Klant zijnde een Consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente voor consumententransacties verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden bij de Klant zijnde een Bedrijf vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-. Bij de Klant zijnde een Consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

7.6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van de Gebruiker op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
7.7. Iedere betaling door de Klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom. 7.8. Klachten over een factuur dienen, op straffe van verval van rechten, binnen 10 dagen na de factuurdatum Schriftelijk aan de Gebruiker kenbaar te worden gemaakt en schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.
Artikel 8. Aansprakelijkheid en verjaring

8.1. De Gebruiker kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 9; b. Enige daad of nalatigheid van de Klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Klant te werk zijn gesteld.

8.2. Indien de Klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het (op)geleverde, dan is iedere aansprakelijkheid van de Gebruiker ten aanzien van een gebrek aan het (op)geleverde en eventuele (gevolg)schade uitgesloten.

8.3. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt doordat een vergunning die benodigd is voor de uitvoering van de Overeenkomst niet wordt verleend, wordt ingetrokken of niet (tijdig) is aangevraagd.
8.4. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de Overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8.5. Aansprakelijkheid van de Gebruiker voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, bedrijfsschade, opgelegde boetes en overige (overheid) sancties, arbeidskosten en vertragingsschade, is uitgesloten.

8.6. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch enige aansprakelijkheid op de Gebruiker mocht rusten, dan is de aansprakelijkheid van de Gebruiker beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van de Gebruiker uitkeert. Indien de verzekeraar niet tot uitkering van de betreffende schade overgaat of de betreffende schade niet door de verzekering is gedekt, dan is de vergoeding van de schade beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het factuurbedrag van het gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.7. De Klant is verantwoordelijk voor het tijdig nemen van schadebeperkende maatregelen.

8.8. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt bij de Klant zijnde een Bedrijf door verloop van 6 maanden na de uitvoering van de Overeenkomst. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt bij de Klant zijnde een Consument door verloop van 1 jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de Klant met de schade bekend is geworden.

Artikel 9. Overmacht

9.1. De Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: transportmoeilijkheden; staking; diefstal; bedrijfsstoring; blokkades; boycot; extreme of hevige weersomstandigheden; natuurrampen; overstromingen; oproeren, terrorisme, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; ex- en importbelemmeringen; autopech; grondstof tekorten of tekorten op de markt van overige zaken; stroomstoring; epidemieën; pandemie; quarantaineplicht; overheidsmaatregelen; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens de Gebruiker de Overeenkomst uitvoert of dient uit te voeren; cybercriminaliteit; wijzigingen in wet- en regelgeving.

9.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van een door de Gebruiker ingeschakelde derde partij.

9.3. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst die is ontstaan door een overmachtssituatie.

9.4. In het geval dat de Gebruiker door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, dan heeft de Gebruiker het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar zijn keuze, zonder dat de Gebruiker gehouden is om enige door de Klant geleden schade te vergoeden.

9.5. In het geval dat de Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens de Klant die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan, dan is de Gebruiker gerechtigd dit gedeelte te factureren.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

10.1. De Gebruiker is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn op te schorten indien:
a. De Gebruiker bij het uitvoeren van de Werkzaamheden wordt of dreigt te worden blootgesteld aan een gevaarlijke situatie;
b. De Klant zijn verplichtingen jegens de Gebruiker niet is nagekomen;
c. De omstandigheden waarin de Werkzaamheden op de Locatie dienen te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
d. Na het sluiten van de Overeenkomst de Gebruiker ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen jegens de Gebruiker niet zal nakomen.

10.2. De Gebruiker is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de Klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

10.3. Voorts is de Gebruiker bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

10.4. De Gebruiker is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de Klant wordt verleend, indien de Klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, indien de Klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, onder curatele wordt gesteld of indien een bewindvoerder wordt benoemd.

10.5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van de Gebruiker op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien de Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

10.6. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt doordat de Gebruiker de uitvoering van de Overeenkomst opschort of de Overeenkomst ontbindt.

10.7. De Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten en beeldmateriaal

11.1. De Klant dient de intellectuele eigendomsrechten van de Gebruiker, van leveranciers van de Gebruiker en van de door de Gebruiker ingeschakelde derde partijen te allen tijde te respecteren.
11.2. De Gebruiker is bevoegd beeldmateriaal van de Werkzaamheden en van het opgeleverde te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, bijvoorbeeld door het plaatsen van een foto of video van de Werkzaamheden of van het opgeleverde op zijn website.

Artikel 12. Vervaltermijn

12.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Klant uit welke hoofde ook jegens de Gebruiker in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten. Voor zover van een wettelijke verjarings- of vervaltermijn niet ten nadele van de Klant zijnde een Consument kan worden afgeweken, geldt de betreffende wettelijke verjarings- of vervaltermijn.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1. Op deze algemene voorwaarden, alle offertes van de Gebruiker, op alle Overeenkomsten en op alle rechtshandelingen tussen Partijen is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de vestigings- of woonplaats van de Klant en ongeacht de plaats waar de Overeenkomst wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2. Geschillen tussen de Partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Gebruiker gevestigd is. De Klant zijnde een Consument heeft 1 maand de tijd nadat de Gebruiker zich Schriftelijk jegens de Klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

HOOFDSTUK 2: HUUR
De in dit Hoofdstuk 2: Huur opgenomen bepalingen zijn van toepassing indien de dienstverlening van de Gebruiker er (mede) uit bestaat dat de Gebruiker een of meerdere zaken aan de Klant verhuurt, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Artikel 14. Totstandkoming van de Huurovereenkomst

14.1. De Huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat:
a. De Klant akkoord is gegaan met de offerte;
b. De Klant via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod van de Gebruiker;
c. De bestaande Klant aan de Gebruiker telefonisch kenbaar heeft gemaakt dat hij een of meerderde zaken wenst te huren en dit door de Gebruiker is aanvaard.

Artikel 15. Huurperiode

15.1. De Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan door ieder der Partijen te allen tijde worden opgezegd.

15.2. Indien de Huurovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, aan de Klant een korting is verleend en de Huurovereenkomst door de Klant voor het verstrijken van de overeengekomen huurperiode wordt opgezegd, dan komt de verleende korting te vervallen.

15.3. De huurperiode vangt aan op de dag dat het Gehuurde met alle voor de inbedrijfstelling noodzakelijke onderdelen op transport naar de Klant is gesteld of indien overeengekomen is dat de Klant het Gehuurde zal ophalen, op de dag welke hiervoor is overeengekomen.

15.4. De huurperiode eindigt op de dag waarop het Gehuurde, met alle voor de inbedrijfstelling noodzakelijke delen op de opslagplaats van de Gebruiker, tijdens de gestelde openingstijden, is aangekomen en door de Gebruiker is aanvaard. In geval van terug bezorging buiten de openingstijden geldt de daaropvolgende werkdag als laatste huurdag.

15.5. Indien is overeengekomen dat de Gebruiker het Gehuurde ophaalt, dan eindigt de huurperiode tegen de dag waarop de Klant de Huurovereenkomst heeft opgezegd, onverminderd de toepasselijkheid van artikel 16.2.

Artikel 16. Risico’s van het Gehuurde, schade, diefstal en gebreken

16.1. Alle risico’s van het Gehuurde, waaronder de risico’s van verlies, diefstal of beschadiging van het Gehuurde, zijn volledig voor de Klant vanaf het moment dat de Klant het Gehuurde heeft opgehaald dan wel het moment dat de Gebruiker het Gehuurde heeft afgeleverd op de overeengekomen afleverlocatie tot aan het moment dat de Gebruiker het Gehuurde weer onder zich heeft. Dit geldt ook indien de Huurovereenkomst eindigt voordat de Gebruiker het Gehuurde weer onder zich heeft, zie ook artikel 16.2.

16.2. Indien Partijen zijn overeengekomen dat de Gebruiker het Gehuurde na het einde van de Huurovereenkomst ophaalt, dan spant de Gebruiker zich maximaal in zo spoedig mogelijk na de opzegging van de Huurovereenkomst het Gehuurde op te halen. Echter kan dit een aantal dagen duren i.v.m. de planning van de Gebruiker. In de periode dat de Huurovereenkomst is beëindigd en het Gehuurde door de Gebruiker nog niet is opgehaald, geldt het gestelde in artikel 16.1 en blijft de Klant verantwoordelijk voor het Gehuurde en zijn alle risico’s van het Gehuurde voor de Klant.

16.3. Indien de Klant de periode, zoals omschreven in artikel 16.2, waarin hij nog verantwoordelijk is voor het Gehuurde wenst te verkorten, dan dient de Klant het Gehuurde zelf onverwijld na de opzegging van de Huurovereenkomst terug te brengen naar de Gebruiker.

16.4. Indien de Klant het Gehuurde ophaalt of laat ophalen en/of het Gehuurde terug brengt of laat terugbrengen, dan geschiedt dit transport, het laden en het lossen volledig voor risico van de Klant.

16.5. De Klant zal in geval van diefstal van, verlies van of schade aan het Gehuurde, hiervan direct melding maken aan de Gebruiker. In een dergelijk geval is de Klant aansprakelijk voor alle schade die de Gebruiker lijdt door de diefstal van, verlies van of schade aan het Gehuurde, zoals kosten voor het vervangen of herstellen van het Gehuurde.

16.6. Indien het Gehuurde een gebrek vertoont, dan dient de Klant de Gebruiker daarvan in kennis te stellen en wordt, indien mogelijk, het gebrek door de Gebruiker hersteld. De kosten voor het herstellen van het gebrek worden aan de Klant in rekening gebracht, tenzij het gebrek ontstaan is door normale slijtage.

Artikel 17. Huurprijs

17.1. De huurprijs wordt berekend per dag, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Ongeacht de werkelijke duur van de Huurovereenkomst is de Klant tenminste aan de Gebruiker verschuldigd de huurprijs over één dag.

17.2. Behoudens het gestelde in lid 1 zijn voor bepaalde materialen te allen tijde minimum huurtermijnen van toepassing. Dit zijn voor materialen als afzettingen, rijplaten en draglineschotten een huurtermijn van 2 weken en voor een toiletunit een huurtermijn van 3 weken.

17.3. De huurprijs-vaststelling is gebaseerd op vijf werkdagen, ofwel veertig draaiuren per week. Indien het Gehuurde is uitgerust met een urenteller, zal bij overschrijding van het aantal van veertig draaiuren per week de huurprijs pro-rata worden verhoogd, zulks tot een maximum van tweemaal de standaard huurprijs. De Klant is verplicht de Gebruiker terstond te waarschuwen indien de urenteller 6 weken niet of niet naar behoren functioneert. De Klant is verplicht de Gebruiker te berichten indien hij het Gehuurde semi-continu of volcontinu gebruikt.

17.4. In de huurprijs zijn niet inbegrepen:
a. De kosten voor het afleveren en ophalen van het Gehuurde, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen; b. De kosten van installatie van het Gehuurde;
c. De kosten van door of namens de Gebruiker te verrichten reparaties;
d. De kosten van door of namens de Gebruiker te houden toezicht op het Gehuurde;
e. De kosten van door de Gebruiker aan de Klant ter beschikking te stellen brandstoffen, bedrijfsstoffen en dergelijke;
f. De btw;
g. Schoonmaakkosten.
Deze kosten zullen door de Gebruiker apart aan de Klant in rekening worden gebracht.

17.5. Indien de Klant een Consument is, dan is de huurprijs in de offerte inclusief btw weergegeven. 17.6. Facturatie van de huurprijs geschiedt periodiek achteraf.

Artikel 18. Waarborgsom

18.1. De Gebruiker behoudt zich het recht voor te allen tijde, derhalve ook na het aangaan van de Huurovereenkomst, van de Klant, ter nakoming van diens verplichtingen uit de Huurovereenkomst, voldoening van een waarborgsom te eisen.

18.2. Indien het Gehuurde nadat het Gehuurde ter beschikking is gesteld aan de Klant, is beschadigd (waaronder het ontbreken van onderdelen), is verloren, te niet is gegaan of is gestolen, dan wordt de schade in mindering gebracht op de waarborgsom. Indien de schade hoger is dan de betaalde waarborgsom, dan zal het schadebedrag dat boven de waarborgsom uitkomt aan de Klant in rekening worden gebracht.

18.3. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

Artikel 19. Verplichtingen van de Klant

19.1. Op het moment dat de Klant het Gehuurde in ontvangst neemt, dient de Klant het Gehuurde te controleren op eventuele schade en/of gebreken. De Klant wordt geacht het Gehuurde in goede staat zonder schade of gebreken te hebben ontvangen, tenzij uit een door de Klant bij in ontvangst name van het Gehuurde (digitaal) ondertekend formulier anders volgt.

19.2. De Klant is verplicht het Gehuurde in de staat waarin hij het Gehuurde ontvangen heeft te houden en overeenkomstig de bestemming te gebruiken. De Klant is gehouden de instructies hem, mondeling of Schriftelijk, door of namens de Gebruiker zijn verstrekt, stipt na te leven.

19.3. De Klant is verplicht het Gehuurde na afloop van de huurperiode wederom in goede staat, schoon, compleet en voorzien van alle accessoires aan de Gebruiker terug te geven. Indien het Gehuurde niet compleet aan de Gebruiker wordt geretourneerd, dan worden de kosten voor het vervangen van de ontbrekende delen aan de Klant in rekening gebracht. Indien het Gehuurde bevuild aan de Gebruiker wordt geretourneerd, dan worden schoonmaakkosten aan de Klant in rekening gebracht.

19.4. Het is de Klant verboden zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van de Gebruiker wijzigingen aan het Gehuurde aan te brengen of te doen aanbrengen.

19.5. Het is de Klant verboden zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van de Gebruiker het Gehuurde aan derden ter beschikking te stellen, in gebruik te geven of onder te verhuren. Indien vermelde toestemming door de Gebruiker wordt verleend, dan is de Klant gehouden de derde erop te wijzen dat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook jegens hem ingeroepen kan worden. De Klant blijft jegens de Gebruiker aansprakelijk en verantwoordelijk voor de naleving van de Huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden.

19.6. Het is de Klant verboden zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van de Gebruiker het Gehuurde buiten Nederland of “Offshore” te brengen.

19.7. De Klant is verplicht met betrekking tot het Gehuurde een zodanige verzekering te sluiten dat bij beschadiging, vermissing, diefstal of vernieling van het Gehuurde de nieuwwaarde te vermeerderen met eventuele huurderving is verzekerd. Tevens dient de Klant met betrekking tot het Gehuurde zorg te dragen voor een juiste aansprakelijkheidsverzekering jegens derden.

19.8. Indien is overeengekomen dat de Gebruiker het Gehuurde aflevert, dan vindt de aflevering plaats op een voor de transportmiddelen van de Gebruiker bereikbare
plaats. Bij het ophalen van het Gehuurde dient de Klant ervoor te zorgen dat het Gehuurde aangeboden worden op een voor de transportmiddelen van de Gebruiker bereikbare plaats.

19.9. Bij huur van toiletunits dient de Klant ervoor te zorgen dat dat deze geplaatst worden op een voor het reinigingsvoertuig van de Gebruiker bereikbare plaats. Indien het reinigingsvoertuig van de Gebruiker op de wekelijkse route door onbereikbaarheid van de toiletunit of door andere belemmerende omstandigheden geen reiniging uit kan voeren, dan kan de Klant geen beroep doen op vermindering van de huurprijs.

19.10. Op eerste verzoek van de Gebruiker is de Klant verplicht aan de Gebruiker mede te delen waar het Gehuurde zich bevindt.

19.11. De Klant dient te allen tijde zelf te onderzoeken of het Gehuurde geschikt is voor het beoogde gebruik.

19.12. Indien het Gehuurde een container betreft, dan is de Klant te allen tijde ervoor verantwoordelijk dat de container op veilige wijze wordt gebruikt. Dit betekent o.a. dat er geen zaken uit de container dienen te steken die een gevaar kunnen opleveren voor voorbijgangers en dat het niet is toegestaan zaken in de container te plaatsen die licht ontvlambaar zijn.

Artikel 20. Bijzondere afspraken i.v.m. het plaatsen van het Gehuurde

20.1. Indien voor het plaatsen van het Gehuurde op de door de Klant aangewezen plaatsingslocatie een bepaalde vergunning is vereist, dan is de Klant verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van deze vergunning. Indien de Gebruiker een boete ontvangt en/of (juridische) kosten maakt i.v.m. de plaatsing van het Gehuurde op de door de Klant aangewezen plaatsingslocatie, dan wordt deze boete en worden deze (juridische) kosten aan de Klant in rekening gebracht.

20.2. De Gebruiker meldt de plaatsing van het Gehuurde zijnde een container, toiletunit of steiger aan bij de gemeente. De Klant dient daarvoor de juiste plaatsingslocatie (adres) aan de Gebruiker door te geven. Indien de Gebruiker niet de correcte plaatsingslocatie (adres) aan de Gebruiker heeft doorgegeven, waardoor de Gebruiker niet de correcte informatie aan de gemeente heeft verstrekt, dan is de Klant verantwoordelijk voor de gevolgen, zoals voor de door de gemeente opgelegde boetes. Deze boetes worden aan de Klant in rekening gebracht.

Artikel 21. Aansprakelijkheid

21.1. De Gebruiker zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van schades aan personen en/of goederen, die direct en/of indirect voortvloeien uit zichtbare of onzichtbare, verborgen of niet verborgen gebreken aan het Gehuurde, de ondeugdelijkheid van het materiaal, onjuiste reparaties of anderszins, eventuele bedrijfsschade, de schade door stilstand, arbeidsloon, schadevergoeding van welke aard ook inbegrepen.

21.2. De Klant is jegens de Gebruiker aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd, en hoe ook veroorzaakt aan het Gehuurde toegebracht of ontstaan ongeacht of deze het gevolg is van de schuld van de Klant of derden ofwel van overmacht.
21.3. De Klant is gehouden de Gebruiker schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle vorderingen welke derden tegen de Gebruiker aanhangig maken ter zake door en/of vanwege het Gehuurde veroorzaakte schade en/of letsel. Het gebruik van het Gehuurde is geheel voor risico van de Klant.

Artikel 22. Onderhoud

22.1. De Klant is gehouden tot het voor zijn rekening verrichten van dagelijkse inspectie en onderhoud van het Gehuurde. De Klant heeft er zorg voor te dragen dat koelwater, olie en accuwater op peil blijven en smeerpunten doorgesmeerd worden. 22.2. De Gebruiker heeft het recht het Gehuurde te allen tijde te controleren of te doen controleren. De Klant is verplicht aan een dergelijke controle alle mogelijke medewerking te verlenen.

Artikel 23. Bepaling met betrekking tot het behoud van de rechten van de Gebruiker

23.1. De Klant verbindt zich:
a. De Gebruiker onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op roerende op onroerende goederen van de Klant of op het Gehuurde, voorts van zijn faillissement of de aanvraag daarvan, zijn aanvraag om surseance van betaling of van een onderbewindstelling; en b. De beslag leggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder onverwijld ervan in kennis te stellen dat het Gehuurde eigendom is van de Gebruiker.

23.2. Wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van de Klant, of op een gedeelte daarvan, wanneer door de Klant surseance van betaling wordt aangevraagd, wanneer de Klant geraakt in staat van faillissement, het faillissement van de Klant is aangevraagd of wanneer de Klant onder bewind wordt gesteld, dan heeft de Gebruiker het recht om zonder tussenkomst van de rechter de Huurovereenkomst onverwijld te ontbinden en het Gehuurde onverwijld tot zich te nemen, onverminderd het recht van de Gebruiker om jegens de Klant zijn rechten ingevolge de wettelijke bepalingen omtrent de ontbinding van overeenkomsten op grond van toerekenbaar tekortschieten geldend te maken.

Artikel 24. Annuleringsvoorwaarden

24.1. Indien de Klant de Huurovereenkomst die betrekking heeft op de huur van materialen voor een project of evenement annuleert, dan zal de Klant aan de Gebruiker betalen een vergoeding die gelijk is aan een percentage van de factuurwaarde, afhankelijk van het moment waarop de Huurovereenkomst wordt geannuleerd als bepaald in de onderstaande staffel, waarbij een minimum geldt van de op grond van de Huurovereenkomst op het moment van annuleren (i) gedane aanbetaling ofwel (ii) verschuldigde vergoeding:
a. Annulering 12 weken of korter en langer dan 6 weken voor de Aanvangsdatum: 5%, met een minimum van de op grond van de Huurovereenkomst op het moment van annuleren (i) gedane aanbetaling ofwel (ii) verschuldigde vergoeding;
b. Annulering 6 weken of korter en langer dan 4 weken voor de Aanvangsdatum: 7,5%, met een minimum van de op grond van de Huurovereenkomst op het

moment van annuleren (i) gedane aanbetaling ofwel (ii) verschuldigde vergoeding;
c. Annulering 4 weken of korter en langer dan 2 weken voor de Aanvangsdatum: 10%, met een minimum van de op grond van de Huurovereenkomst op het moment van annuleren (i) gedane aanbetaling ofwel (ii) verschuldigde vergoeding; d. Annulering 2 weken of korter en langer dan 1 week voor de Aanvangsdatum: 25%, met een minimum van de op grond van de Huurovereenkomst op het moment van annuleren (i) gedane aanbetaling ofwel (ii) verschuldigde vergoeding; e. Annulering 1 week of korter voor de Aanvangsdatum: 50%, met een minimum van de op grond van de Huurovereenkomst op het moment van annuleren (i) gedane aanbetaling ofwel (ii) verschuldigde vergoeding;
f. Annulering na de Aanvangsdatum: 100%, met een minimum van de op grond van de Huurovereenkomst op het moment van annuleren (i) gedane aanbetaling ofwel (ii) verschuldigde vergoeding.

HOOFDSTUK 3: KOOP
De in dit Hoofdstuk 3: Koop opgenomen bepalingen zijn van toepassing indien de Gebruiker een of meerdere Producten verkoopt aan de Klant, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Artikel 25. Totstandkoming van de Overeenkomst en afnameverplichting

25.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant Schriftelijk akkoord is gegaan met het aanbod van de Gebruiker.
25.2. Annulering van de Overeenkomst is niet mogelijk. Indien de Klant, om welke reden dan ook, de bestelde Producten niet afneemt, dan blijft de Klant de volledig overeengekomen prijs voor de bestelling aan de Gebruiker verschuldigd.

Artikel 26. Prijzen

26.1. De vermelde prijzen voor de Producten zijn exclusief btw en exclusief transport- of verzendkosten. 26.2. Indien de Klant een Consument is, dan worden de prijzen inclusief btw aan de Klant kenbaar gemaakt.

Artikel 27. Betaling

27.1. Betaling van de bestelling dient voorafgaand aan de levering van de bestelling te geschieden.

Artikel 28. Levering

28.1. Indien de Gebruiker de bestelling bij de Klant aflevert, dan:
a. Worden de verzend- of transportkosten aan de Klant in rekening gebracht;

  1. Dient de Klant ervoor zorg te dragen dat de afleverlocatie goed te bereiken is voor het transportmiddel waarmee de bestelling getransporteerd wordt;
    c. Gaat het risico van de bestelling over op de Klant het moment dat de bestelling op de overeengekomen afleverlocatie is afgeleverd. Indien de Klant een Consument is, dan gaat het risico van de Bestelling over op de Klant op het moment dat de Klant de bestelling heeft ontvangen.

28.2. Indien de Gebruiker de bestelling niet kan afleveren door toedoen van de Klant, dan heeft de Gebruiker het recht de extra kosten die hij daardoor heeft moet maken, zoals arbeidstijd, extra transportkosten en opslagkosten, aan de Klant in rekening te brengen.

Artikel 29. Klachten

29.1. Onverwijld na de levering dient de Klant de geleverde Producten te controleren, in het bijzonder dient de Klant na te gaan of de juiste Producten zijn geleverd en of Producten beschadigingen of gebreken bevatten.

29.2. Klachten over de geleverde Producten dient de Klant zijnde een Bedrijf, op straffe van verval van rechten, binnen 8 dagen na de levering onder opgave van redenen Schriftelijk in te dienen bij de Gebruiker. Voor de Klant zijnde een Consument geldt de wettelijke klachttermijn. Geen grond voor reclames zijn geringe en/of gebruikelijke afwijkingen in aantallen, maten, specificaties, kleuren, etc. die geen afbreuk doen aan de kwaliteit en de bruikbaarheid van het Product.

29.3. De Klant verplicht zich zijn volledige medewerking te verlenen aan al hetgeen de Gebruiker noodzakelijk acht om de gegrondheid van de klacht na te trekken, waaronder begrepen inspectie van leveringen. Indien blijkt dat een gebrekkig Product is geleverd, dan zal de Gebruiker het geleverde Product herstellen of een vervangend Product aan de Klant leveren.

29.4. Indien de Klant de Gebruiker niet de mogelijkheid heeft gegeven zoals omschreven in artikel 29.3 en de Klant herstelwerkzaamheden heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren, dan worden de kosten voor deze herstelwerkzaamheden niet vergoed.

29.5. Indien herstel of vervanging van het Product niet mogelijk is, dan wordt de prijs van het Product, afhankelijk van de omvang van het gebrek, geheel of gedeeltelijk gecrediteerd.

29.6. Een klacht wordt niet verder kosteloos in behandeling genomen en de Gebruiker is niet aansprakelijk indien tijdens het onderzoeken van de klacht blijkt dat:
a. Gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
b. Schade aan het Product ontstaan is door van buitenkomende omstandigheden, zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, vernieling, rook, aardverschuivingen, overstromingen of werkzaamheden van derden; c. Er sprake is van gangbare slijtage.

Artikel 30. Aansprakelijkheid

30.1. De Gebruiker zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van schade aan personen en/of zaken, die direct en/of indirect voortvloeien uit zichtbare of onzichtbare verborgen of niet verborgen gebreken aan het Product, de ondeugdelijkheid van het materiaal, onjuiste reparaties of anderszins, eventuele

bedrijfsschade, de schade door stilstand, arbeidsloon, schadevergoeding van welke aard dan ook inbegrepen, tenzij het een aansprakelijkheid aan de zijde van de Gebruiker betreft die volgens dwingendrechtelijke wetsbepalingen niet kan worden uitgesloten.

30.2. De Gebruiker is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor gevaarlijke situaties en ongevallen met of door het gebruik van het Product. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, zoals lichamelijk letsel, overlijden, materiële schade of schade aan derden, ten gevolge van het gebruiken van het Product. Het gebruik van het Product is geheel voor eigen risico. De Klant is er zelf verantwoordelijk voor goed te controleren of het Product geschikt is voor het doel waarvoor de Klant het Product wenst te gebruiken, tenzij de Klant een Consument is en de Klant het bijzonder gewenst gebruik aan de Gebruiker heeft meegedeeld en de Gebruiker dat heeft aanvaard.

HOOFDSTUK 4: WERKZAAMHEDEN
De in dit Hoofdstuk 4: Werkzaamheden opgenomen bepalingen zijn van toepassing indien de Gebruiker Werkzaamheden voor de Klant uitvoert, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Artikel 31. Totstandkoming van de Overeenkomst

31.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
a. De Klant akkoord is gegaan met de offerte;
b. De Klant via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod van de Gebruiker;
c. De bestaande Klant aan de Gebruiker telefonisch een opdracht heeft verleend en deze opdracht door de Gebruiker is aanvaard.

Artikel 32. Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Klant

32.1. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de Werkzaamheden anders voortvloeit, dient de Klant er tijdig, zonder kosten voor de Gebruiker, voor zorg te dragen dat: a. De Locatie op het overeengekomen tijdstip toegankelijk is voor de Gebruiker en voor de werktuigen waarmee de Werkzaamheden worden uitgevoerd;
b. De Gebruiker beschikt over alle gegevens over de Locatie die voor de Gebruiker relevant zijn of kunnen zijn i.v.m. het uitvoeren van de Werkzaamheden;
c. De Gebruiker op de Locatie de Werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren.

32.2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van toestemmingen en/of vergunningen en voor het doen van meldingen die benodigd of verplicht zijn i.v.m. het uitvoeren van de Werkzaamheden, tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 33. Meerwerk en extra kosten

33.1. De Gebruiker heeft het recht extra kosten, zoals extra arbeidsuren, aan de Klant in rekening te brengen indien:
a. De Overeenkomst op verzoek van de Klant wordt uitgebreid of gewijzigd, zoals het verzoek om de uitvoering van werkzaamheden die niet in de offerte staan;

  1. Er sprake is van wachttijden en oponthoud veroorzaakt door het niet voldoen van de Klant aan zijn verplichtingen dan wel veroorzaakt door derde partijen die zijn ingeschakeld door de Klant; c. Er sprake is van onvoorziene of gewijzigde omstandigheden die leiden tot extra kosten en/of extra Werkzaamheden voor de Gebruiker;
    d. De Gebruiker extra Werkzaamheden dient uit te voeren doordat de Klant niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen zoals omschreven in artikel 32.

Artikel 34. Facturatie

34.1. Facturatie voor de Werkzaamheden geschiedt periodiek achteraf.

Artikel 35. Aansprakelijkheid

35.1. De Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verborgen omstandigheden op de Locatie. De Gebruiker is nimmer verantwoordelijk voor de conditie of kwaliteit van bestaand werk, waaraan of waarop Werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden of zijn uitgevoerd.

35.2. De Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van de Gebruiker in, de Klant eist dat er toch bepaalde Werkzaamheden doorgang moeten vinden.

35.3. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor zaak- of letselschade of overlijden door een (verkeers)ongeluk, uitglijden of vallen op of nabij de Locatie of door (scherpe) voorwerpen op de Locatie na het uitvoeren van gladheidsbestrijdingswerkzaamheden of reinigingswerkzaamheden door de Gebruiker. De Klant vrijwaart de Gebruiker van alle vorderingen van derden die verband houden met schades zoals omschreven in dit artikel. De risico’s voor het deelnemen aan het verkeer en voor het betreden van de Locatie komen nimmer bij de Gebruiker te rusten.

35.4. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van roerende of onroerende zaken waaraan of waarop de Gebruiker Werkzaamheden verricht of heeft verricht. Deze algemene voorwaarden zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 27234489.