Download de algemene voorwaarden

Algemene verhuur-, verkoop-, en leveringsvoorwaarden J.M. Van Nierop Holding B.V. 2020

Algemene verhuur-, verkoop- en leveringsvoorwaarden van J.M. Van Nierop Holding B.V. gevestigd te Monster (verder te noemen Van Nierop Groep), zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Haaglanden d.d. 12 oktober 2020

Algemeen.

Artikel 1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten, van huur en verhuur, van koop en verkoop, van aanneming van werk, van het verrichten van diensten of werkzaamheden van welke aard ook welke met Van Nierop Groep of één van haar werkmaatschappijen gesloten worden.

Artikel 2.
Lid 1

Al onze offertes of prijslijsten zijn geheel vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Zij gelden slechts in hun geheel. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod omvat en dit wordt aanvaard, dan hebben wij het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt is in onze aanbiedingen geen dienstverlening bijvoorbeeld ter zake van montage of installatie begrepen.

Lid 2

Een verwijzing door de wederpartij naar eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij de wederpartij daarbij vóór het aangaan van enige overeenkomst onze voorwaarden schriftelijk uitdrukkelijk verwerpt, in welk geval geen overeenkomst tot stand zal komen voordat hierover overeenstemming is bereikt. In overige gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij en andere op documenten van de wederpartij afgedrukte bepalingen bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

Artikel 3.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, ongeacht de vestigingsplaats of nationaliteit van de wederpartij en ongeacht de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.

Artikel 4.

Lid 1

De beslissing van alle geschillen ter zake van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende is opgedragen aan de bevoegde Rechter te ‘s-Gravenhage, de President in Kort Geding daaronder begrepen. De wederpartij heeft in dat geval het recht gedurende een termijn van zes weken, nadat wij ons schriftelijk jegens hem op het beding hebben beroepen, om voor de beslechting van het geschil voor de volgens de Wet bevoegde rechter te kiezen.

Lid 2

Ingeval de wederpartij niet in Nederland is gevestigd, wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention on Contracts for the International Sale of Goods) uitgesloten.

Artikel 5.

Lid 1

De eventuele industriële en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met de geleverde en gehuurde zaken blijven bij Van Nierop Groep of bij de betreffende toeleveranciers.

Lid 2

Het is de wederpartij niet toegestaan om anders dan bij de overeenkomst aangegeven, zonder schriftelijke toestemming gebruik te maken van de in artikel 5 lid 1 genoemde rechten.

Artikel 6.

Van Nierop Groep is gerechtigd zich op een niet toerekenbare tekortkoming te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden buiten haar wil, daaronder begrepen bedrijfsblokkades, stakingen, prik- of stiptheidsacties, niet goed of niet tijdig presteren door toeleveranciers of andere contractanten van Van Nierop Groep transportmoeilijkheden of belemmeringen, maatregelen van binnenlandse, buitenlandse of supra-nationale overheden, natuurrampen, oorlogen, internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe.

Artikel 7.

Lid 1

De wederpartij zal Van Nierop Groep vrijwaren van eventuele aanspraken van derden op Van Nierop Groep, die direct of indirect het gevolg zijn van het gebruik van het gehuurd\gekochte\geleverde door de wederpartij, geen uitgezonderd.

Lid 2

De wederpartij zal Van Nierop Groep eveneens vrijwaren van eventuele vorderingen welke derden tegen Van Nierop Groep geldend maken in verband met de niet-naleving van nationale, internationale en/of supra-nationale voorschriften inzake verpakking, vervoer, in- en uitvoer. Algemene verhuur-, verkoop-, en leveringsvoorwaarden J.M. Van Nierop Holding B.V. 2020

Artikel 8.

Voor zover in deze voorwaarden bedragen genoemd worden in euro’s, dienen deze zo nodig gelezen te worden als gelijkwaardige bedragen in eventuele vervangende munteenheid, dit naar de dan geldende omrekeningsfactor.

Huurvoorwaarden.

Artikel 1. De huurtijd

Lid 1

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Lid 2

De huurtijd vangt aan op de dag dat het gehuurde met alle voor de inbedrijfstelling noodzakelijke onderdelen op transport naar de huurder is gesteld of indien overeengekomen is dat de huurder het gehuurde zal ophalen, op de dag welke hiervoor is overeengekomen.

Lid 3

Opzegging van de huurovereenkomst is mogelijk zonder dat partijen een opzegtermijn in acht nemen. De huurtijd eindigt op de dag, waarop het gehuurde, met alle voor de inbedrijfstelling noodzakelijke delen op de opslagplaats van verhuurder, tijdens de gestelde openingstijden, is aangekomen en door verhuurder is aanvaard. In geval van terugbezorging buiten de openingstijden geldt de daarop volgende werkdag als laatste huurdag. geldt de daarop volgende werkdag als laatste huurdag.

Artikel 2. Huurprijs

Lid 1

De huurprijs wordt berekend per dag, tenzij anders aangegeven of overeengekomen. Ongeacht de werkelijke duur van de huurovereenkomst is de huurder tenminste aan huurder verschuldigd de huurprijs over één werkdag.

Lid 2

Behoudens het gestelde in lid 1 zijn voor bepaalde materialen te allen tijden minimum huurtermijnen van toepassing. Dit zijn voor materialen als afzettingen, rijplaten en draglineschotten een huurtermijn van twee weken en voor toilet een huurtermijn van drie weken.

Lid 3

De huurprijs-vaststelling is gebaseerd op vijf werkdagen, ofwel veertig draaiuren per week. Indien het gehuurde is uitgerust met een urenteller, zal bij overschrijding van het aantal van veertig draaiuren per week de huurprijs pro-rata worden verhoogd, zulks tot een maximum van tweemaal de standaard huurprijs. De huurder is verplicht verhuurder terstond te waarschuwen indien de urenteller niet, of niet naar behoren functioneert. De huurder is verplicht de verhuurder te berichten indien hij het gehuurde semi-continu of volcontinu gebruikt.

Lid 4

In de huurprijs zijn niet inbegrepen:

a. de kosten van transport, die van transportverzekering daarbij inbegrepen;

b. de kosten van installatie van het gehuurde;

c. de kosten van door of namens de verhuurder te verrichten reparaties;

d. de kosten van door of namens verhuurder te houden toezicht op het gehuurde;

e. de kosten van door verhuurder aan huurder ter beschikking te stellen brandstoffen, bedrijfsstoffen

en dergelijke;

f. de Belasting Toegevoegde Waarde.

Deze kosten zullen door verhuurder apart aan huurder in rekening worden gebracht.

Artikel 3. Waarborgsom

Verhuurder behoudt zich het recht voor te allen tijde, derhalve ook na het aangaan van de huurovereenkomst, van huurder, ter nakoming van diens verplichtingen uit deze overeenkomst, voldoening van een waarborgsom te eisen, welke waarborgsom zal worden verrekend na beëindiging van de huurovereenkomst en nadat het gehuurde door huurder aan verhuurder is terug geleverd en door laatstgenoemde is aanvaard. Verhuurder is niet gehouden tot enige rentevergoeding over deze waarborgsom. Huurder zal niet gerechtigd zijn de waarborgsom in

mindering te brengen op enige door hem aan de verhuurder verschuldigde betaling.

Artikel 4 Betalingen

Lid 1

Betalingen van de facturen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Vanaf de 1e dag na vervaldatum is de wederpartij tevens de wettelijke rente verschuldigd.

Lid 2

Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van de verhuurder of op een door hem aan te wijzen bank- of girorekening.

Lid 3

Alle op de invordering vallende buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste het door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde incassotarief : over de eerste € 3.000,00 15% met een minimum van € 125,00, over het meerdere tot € 5.000,00 10%; over Algemene verhuur-, verkoop-, en leveringsvoorwaarden J.M. Van Nierop Holding B.V. 2020

het meerdere tot € 15.000,00 8%; over het meerdere tot € 60.000,00 5%, over het meerdere 3%.

Lid 4

Indien huurder hetgeen hij aan verhuurder verschuldigd is niet of niet tijdig voldoet is de huurder daarenboven gerechtigd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen en het gehuurde weer tot zich te nemen.

Lid 5

Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 5. Verplichtingen huurder

Lid 1

Op het moment van aanvang van de verhuur controleert verhuurder samen met de huurder de huurbon. Huurder is verplicht deze bon te ondertekenen. Indien hij de bon niet heeft ondertekend is dit voor risico van de huurder.

Lid 2

De huurder is verplicht het gehuurde in de staat waarin hij het ontvangen heeft te houden en overeenkomstig de bestemming te gebruiken. De huurder is gehouden de instructies hem, mondeling of schriftelijk, door of namens verhuurder zijn verstrekt, stipt na te leven.

Lid 3

De huurder is verplicht het gehuurde na afloop van de huurperiode wederom in goede staat, schoon, compleet en voorzien van alle accessoires aan verhuurder terug te geven. Huurder en verhuurder controleren gezamenlijk aan de hand van de bij de aanvang van de verhuur door de huurder ondertekende huurbon of alle daarop vermelde zaken aanwezig zijn. Ontbrekende accessoires worden uitdrukkelijk op de retourbon vermeld. Na die controle tekenen zowel verhuurder de inventarislijst c.q. retourbon. Indien als dan mocht blijken dat huurder het gehuurde, onderdelen daarvan of bijgeleverde accessoires niet aan verhuurder terug levert is hij gehouden de nieuwwaarde van het niet terug geleverde gehuurde, onderdeel daarvan of accessoire aan verhuurder te vergoeden. Bij transport door derden dient de huurder zorg te dragen voor een verzendadvies met daarop een duidelijke omschrijving van de retourlevering.

Lid 4

Het is de huurder verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder wijzigingen aan het gehuurde aan te brengen of te doen aanbrengen.

Lid 5

Het is huurder verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen, in gebruik te geven of onder te verhuren. Indien vermelde toestemming door verhuurder wordt verleend is huurder gehouden de derde er op te wijzen dat de toepasselijkheid van deze huurvoorwaarden ook jegens hem ingeroepen kan worden. De huurder blijft jegens de verhuurder aansprakelijk en verantwoordelijk voor de naleving van deze huurovereenkomst.

Lid 6

Het is de huurder verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder het gehuurde buiten Nederland of “Offshore” te brengen.

Lid 7

De huurder is verplicht met betrekking tot het gehuurde een zodanige verzekering te sluiten dat bij beschadiging, vermissing of vernieling van het gehuurde de nieuwwaarde te vermeerderen met eventuele huurderving is verzekerd. Tevens dient de huurder met betrekking tot het gehuurde zorg te dragen voor een juiste aansprakelijkheidsverzekering jegens derden.

Lid 8

Bezorging van gehuurde materialen vindt plaats op een voor onze transportmiddelen bereikbare plaats. Bij afvoer van gehuurde materialen dient de huurder er voor te zorgen dat deze aangeboden worden op een voor onze transportmiddelen bereikbare plaats.

Lid 9

Bij huur van toiletunits dient de huurder er voor te zorgen dat dat deze geplaatst worden op een voor ons reinigingsvoertuig bereikbare plaats. Indien ons reinigingsvoertuig op de wekelijkse route door onbereikbaarheid van de unit of door andere belemmerende omstandigheden geen reiniging uit kan voeren kan huurder geen beroep doen op vermindering van de huurprijs.

Lid 10

Op eerste verzoek van verhuurder is huurder verplicht aan de verhuurder mede te delen waar het gehuurde zich bevindt.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Lid 1

Alle risico van het gehuurde is voor huurder vanaf het moment dat het gehuurde door verhuurder aan huurder afgeleverd is tot het moment dat het gehuurde door huurder aan verhuurder is terug geleverd en door Algemene verhuur-, verkoop-, en leveringsvoorwaarden J.M. Van Nierop Holding B.V. 2020

laatstgenoemde is aanvaard. Het laden en lossen van het gehuurde geschiedt, ongeacht of het gehuurde door de verhuurder gebracht of gehaald wordt, te allen tijde voor risico van de huurder. Indien het vervoer van of naar de plaats waar het gehuurde door huurder wordt gebruikt wordt opgedragen aan een derde geschiedt zulks ongeacht door wie de opdracht tot het vervoeren werd gegeven, geheel voor risico van de huurder.

Lid 2

De verhuurder zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van schaden aan personen en/of goederen, die direct en/of indirect voortvloeien uit zichtbare of onzichtbare, verborgen of niet verborgen gebreken aan het gehuurde, de ondeugdelijkheid van het materiaal, onjuiste reparaties of anderszins, eventuele bedrijfsschade, de schade door stilstand, arbeidsloon, schadevergoeding van welke aard ook inbegrepen, zulks behoudens opzet of grove schuld zijdens de verhuurder.

Lid 3

De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd, en hoe ook veroorzaakt aan het gehuurde toegebracht of ontstaan ongeacht of deze het gevolg is van de schuld van de huurder of derden ofwel van overmacht.

Artikel 7. Onderhoud

Lid 1

Huurder is gehouden tot het voor zijn rekening verrichten van dagelijkse inspectie en onderhoud van het gehuurde. Hij heeft er zorg voor te dragen dat koelwater, olie en accuwater op peil blijven en smeerpunten doorgesmeerd worden.

Lid 2

De verhuurder heeft het recht het gehuurde te allen tijde te controleren of te doen controleren. De huurder is verplicht aan een dergelijke controle alle mogelijke medewerking te verlenen.

Artikel 8. Bepaling met betrekking tot het behoud van de rechten van verhuurder

Lid 1

De huurder verbindt zich de verhuurder onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op huurders roerende of onroerende goederen of op het gehuurde, voorts van haar faillissement, haar aanvraag om urséance van betaling, alsmede om aan de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst.

Lid 2

Wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen, of op een gedeelte daarvan, wanneer door huurder surséance van betaling wordt aangevraagd, of wanneer huurder geraakt in staat van faillissement, heeft de verhuurder het recht om zonder tussenkomst van de Rechter de huurovereenkomst onverwijld te ontbinden en het gehuurde onverwijld tot zich te nemen, onverminderd het recht van verhuurder om jegens de huurder zijn rechten ingevolge de wettelijke bepalingen omtrent de ontbinding van overeenkomsten op grond van toerekenbaar tekortschieten geldend te maken.

Artikel 9. Onderzoeksplicht

De wederpartij dient te allen tijde zelf te onderzoeken of het gehuurde geschikt is voor het beoogde

gebruik.

Verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 1. Prijzen

Indien niet anders aangegeven gelden onze prijzen af werkplaats, exclusief vracht, verpakking, assurantie en eventuele door Overheden te heffen rechten of belastingen.

Artikel 2. Betalingen

Lid 1

Facturen voor een bedrag lager dan € 115,00 moeten telkens contant bij levering worden voldaan. Bij gebreke van contante betaling worden administratiekosten ad € 15,00 in rekening gebracht.

Lid 2

Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Vanaf de 1e dag na vervaldatum is de wederpartij tevens de wettelijke rente verschuldigd.

Lid 3

Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van Van Nierop Groep of op een door haar aangewezen rekening

Lid 4

Alle op de invordering vallende buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste het door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde incassotarief : over de eerste € 3.000,00 15% met een minimum van € 125,00, over het meerdere tot € 5.000,00 10%; over het meerdere tot € 15.000,00 8%; over het meerdere tot € 60.000,00 5%, over het meerdere 3%.

Lid 5

Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle Algemene verhuur-, verkoop-, en leveringsvoorwaarden J.M. Van Nierop Holding B.V. 2020

verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 3. Eigendomsvoorbehoud

Lid 1

Zolang de koper enige verplichting jegens de verkoper – uit welke hoofde dan ook – waaronder een eventuele verplichting tot betaling van buitengerechtelijke kosten, rente en\of andere kosten, niet geheel is nagekomen, blijft verkoper eigenaar van de zaken ongeacht of deze al dan niet bewerkt, verwerkt of met andere zaken verbonden zijn.

Lid 2

De door Van Nierop Groep geleverde zaken blijven het eigendom van Van Nierop Groep totdat de wederpartij volledig aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst heeft voldaan en de wederpartij eventuele verplichtingen tot schadevergoeding is nagekomen. Indien de wederpartij niet tijdig zijn betalingsverplichtingen nakomt is Van Nierop Groep gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling de door ons aan wederpartij geleverde zaken terug te nemen, onverminderd het recht van Van Nierop Groep om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 4. Leveringen en levertijden

Lid 1

Zendingen met een factuurbedrag tot € 115,00 (exclusief omzetbelasting) geschieden niet franco. Zendingen met een hogere factuurwaarde geschieden in overleg. Van Nierop Groep bepaalt de keuze van het vervoermiddel.

Lid 2

Levering aan een niet in Nederland gevestigde wederpartij geschieden af magazijn.

Lid 3

Alle risico’s van de geleverde zaken zijn voor de wederpartij vanaf het moment dat het (af)geleverde door Van Nierop Groep aan de wederpartij is (af)geleverd. Het laden en lossen van het geleverde geschiedt te allen tijde voor risico van de wederpartij.

Lid 4

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de door Van Nierop Groep opgegeven (af)leveringstermijnen niet te beschouwen als fatale termijnen.

Lid 5

Indien de vertraging in de (af)levering binnen redelijke grenzen blijft, zal dit voor de wederpartij geen aanleiding kunnen zijn om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

Artikel 5. Reclames

Lid 1

De wederpartij dient onverwijld, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken, schriftelijk en onder opgave van redenen bij verkoper te reclameren omtrent de maat, het gewicht, de hoeveelheid en\of uiterlijk waarneembare gebreken van de geleverde zaken. Geen grond voor reclames zijn geringe en\of gebruikelijke afwijkingen in aantallen, maten, specificaties, kleuren enz. die geen afbreuk doen aan de kwaliteit en de bruikbaarheid van het product.

Lid 2

Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, geen opgave van redenen doet, dan wel verzuimt ons in de gelegenheid te stellen de klacht op zijn juistheid te beoordelen, behoeven wij de klacht niet meer in behandeling te nemen en vervalt elke aanspraak die de wederpartij uit welke hoofde ook jegens ons mocht hebben. Indien wij de klacht gegrond bevinden, zijn wij gehouden de geleverde zaken te vervangen of te doen repareren op een door verkoper te bepalen locatie, zonder dat de wederpartij enig recht kan doen gelden op schadevergoeding. Indien wij niet tot vervanging of reparatie in staat zijn heeft de wederpartij uitsluitend recht op restitutie van de koopsom na herroeping van de overeenkomst. Reclames ten aanzien van facturen kunnen slechts schriftelijk geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Lid 3

Een eventuele retourzending dient altijd na voorafgaande toestemming onzerzijds franco te geschieden. Indien zulks niet in acht wordt genomen zijn wij gerechtigd de retourzending te weigeren en\of voor rekening van de wederpartij terug te zenden.

Lid 4

Het indienen van een klacht geeft de wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.

Artikel 6. Risico

Lid 1

Het risico van alle schade aan of door geleverde goederen gaat op de koper over op het moment van levering. Lid 2

Indien goederen door de verkoper worden verzonden, geschiedt de verzending voor rekening en risico van de koper. De goederen worden door de verkoper niet tegen transportrisico verzekerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Algemene verhuur-, verkoop-, en leveringsvoorwaarden J.M. Van Nierop Holding B.V. 2020

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Lid 1

Van Nierop Groep zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van schade aan personen en\of zaken, die direct en\of indirect voortvloeien uit zichtbare of onzichtbare, verborgen of niet verborgen gebreken aan het geleverde, de ondeugdelijkheid van het materiaal, onjuiste reparaties of anderszins, eventuele bedrijfsschade, de schade door stilstand, arbeidsloon, schadevergoeding van welke aard dan ook inbegrepen, zulks behoudens opzet of grove schuld jegens Roos Rijplaten

Artikel 8. Garantie

Garanties gelden slechts ingeval en voor zover deze door de fabriek, groothandel of importeur worden erkend. kan rechten op garantie rechtstreeks aan de wederpartij overdragen. Ieder recht op garantie vervalt zodra de wederpartij zonder onze uitdrukkelijke toestemming zelf herstel -, reparatie- of andere werkzaamheden heeft verricht of door derden heeft laten verrichten.

Artikel 9. Onderzoeksplicht

De wederpartij dient te allen tijde zelf te onderzoeken of en in hoeverre het gekochte geschikt is voor het beoogde gebruik.